Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЯКОСТІ

Автор: 
Ірина Лузан (Київ, Україна)

Світ, в якому живуть сучасні підприємці, за останні 10 років суттєво змінився. Це вимагає переосмислення способів організації бізнесу і використовування принципово іншого підходу, який дозволить повною мірою реалізувати переваги нових технологій і людських ресурсів. Саме тому умови функціонування українських підприємств відзначаються приділенням особливої уваги підходу управління. Управління бізнес-процесами підприємства на сьогодні є актуальною темою. Саме тому спостерігаємо зростання ролі використання та впровадження сучасних методів удосконалення бізнес-процесів підприємства.

Підприємство являє собою загальну систему, усередині якої протікає безліч взаємозв'язаних процесів, які своїм функціонуванням визначають стан всієї організаційної системи в цілому. Але стан, в якому перебуває система, викликаний певними діями в результаті процесу. У свою чергу певний стан організаційної системи викликає подальші дії, що знаходяться в логічно послідовному ланцюзі процесу. Задіяні в процесі ресурси перетворюються і знаходять іншу форму.

У сучасному менеджменті сформувалися нові моделі управління діяльністю організацій, що базуються на представленні організації як системи. Організація як система являє собою структуру, елементи якої взаємопов'язані і взаємодіють як між собою, так і з зовнішнім оточенням організації.

«Зовнішнє оточення» організації не є сферою безпосереднього впливу з боку менеджменту, але своїм впливом може змінювати поведінку організації.

Сучасний підхід до управління діяльністю організації базується на розгляді як внутрішніх процесів, що відбуваються в організації, так і на виявленні та описі її нерозривних зв'язків із зовнішнім світом. Всі проблеми управління організацією при цьому розглядаються через призму управлінських процесів, тобто через взаємопов'язані між собою управлінські дії, спрямовані на прийняття рішень для якісної реалізації цілей підприємства.

Підприємства прагнуть домогтися поставлених цілей. Для цього їм постійно необхідно перебувати в русі. Рух в бізнесі – дорога до успіху. Одного руху недостатньо, необхідно правильний напрямок. Якщо організація рухається в правильному напрямку, вона удосконалюється. Удосконалювати можна продукти або послуги організації, доставку клієнтам цих продуктів або послуг, або ж процес їх створення [4, c. 127].

Якість діяльності підприємства показує зміну між двома станами організації в часі. Таким чином, якість розглядається як ступінь відповідності та вдосконалення на всіх етапах функціонування організації.

Управління бізнес-процесами використовується протягом багатьох років провідними компаніями світу, з метою покращення, оптимізації і адаптації процесів організації для більш ефективного та прогнозованого досягнення бізнес-цілей.

Організацію потрібно розглядати як систему бізнес-процесів, націлених на виконання кінцевого результату, а не дробити її на відділи, а управління бізнес-процесом супроводжується наділенням відповідними повноваженнями власника процесу.

Бізнес-процес – це сукупність різних видів діяльності, в межах якої «на вході» використовується один або декілька ресурсів, а в результаті цієї діяльності «на виході» створюється продукт, що має цінність для споживача [5, с. 104].

Управління бізнес-процесами – можливість впливати на ефективність бізнесу шляхом скорочення витрат (як за часом, так і по грошах) при виконанні процесів.

Деякі автори розглядають бізнес-процес як множину внутрішніх видів діяльності по створенню продукції необхідної клієнту, вартість, довговічність, сервіс та якість якої задовольняє споживача.

Бізнес-процеси в організації неоднорідні. По суті, організаційна діяльність – це сукупність взаємозалежних бізнес-процесів, які відображають реалізацію окремих функцій підприємства.

Бізнес процеси мають наступні важливі риси [1]:

  • мають внутрішніх і зовнішніх користувачів;

  • діють усередині підрозділів компанії і між ними, а також між різними організаціями;

  • засновані на способі виконання робіт, властивому тій чи іншій організації.

Бізнес-процес включає в себе ієрархію взаємопов'язаних функціональних дій, що реалізують одну (або декілька) з бізнес цілей компанії в інформаційній системі компанії, наприклад, управління і аналіз випуску продукції або ресурсне забезпечення випуску продукції, під продукцією тут розуміють, наприклад, товари, послуги, рішення, документи [2, c. 187].

Важливою тенденцією сучасного бізнесу є підвищення значимості нематеріальних активів, так званих якісних показників бізнесу. Що розуміється під якісним показником? Прикладів можна навести скільки завгодно: лояльність клієнтів, кваліфікований персонал, імідж компанії, час. Треба керувати взаєминами із замовниками та постачальниками і вимірювати невимірне – вартість партнерських відносин та лояльність клієнтів.

Організацію потрібно розглянути як систему бізнес-процесів, націлених на виконання кінцевого результату, а управління бізнес-процесом супроводжується наділенням відповідними повноваженнями власника процесу. Споживачами бізнес-процесу можуть бути як внутрішні, так і зовнішні клієнти.

Правильне виділення бізнес-процесів дозволяє розмежовувати всю область відповідальності і повноважень, існуючу в компанії. Немає зон «безвідповідальності» і «загальної відповідальності», тобто тих областей бізнесу, за роботу яких не звітують конкретні співробітники. В таких «провальних» зонах можна в кращому разі знайти лише винних.

При формалізації бізнес-процесів з'являється можливість сформулювати критерії оцінки їх ефективності та результативності. У момент формалізації бізнес-процесів визначається тільки один керівник процесу, який відповідає не тільки за виконання робіт, але і за кінцевий результат.

Формалізований бізнес-процес можливо постійно поліпшувати за рахунок розроблених попереджувальних і коригувальних заходів щодо поліпшення самого процесу і продукції (послуг), що надаються цим процесом.

Необхідність оптимізації бізнес-процесів, використовуючи інформаційні технології вкрай бажана, але при цьому необхідно пам'ятати, що будь-яка система автоматизації є тільки інструментом ефективного управління. Навіть дуже великі інвестиції компанії в інформаційні технології не є достатньою умовою для вирішення всіх перерахованих завдань.

Як показує практика, вкрай не бажано підходити фанатично до ідеї загальної автоматизації. На початкових етапах необхідно провести ранжування процесів за ступенем впливу на діяльність компанії і на досягнення стратегічних цілей, описаних на етапі стратегічного аналізу. Призначити власників процесу (встановлюється персональна відповідальність за процес), сформувати мотиваційну модель для учасників процесу.

Якщо задуматися, то процеси в компанії завжди були і залишаться. Але вони якісно зміняться. Наприклад, процес закупівлі представляв собою конвеєрний перехід інформації (у вигляді телефонного дзвінка, листа, замовлення, платіжного доручення) по функціональним підрозділам, відділам та персонам. Реінжиніринг бізнес-процесів допоможе «стиснути» кілька робочих процедур до оптимального рівня, позбавивши від надмірного інформаційного навантаження і транзакційних витрат. Застосовуючи засоби моделювання процесів і структурного аналізу, виявляючи надмірність і дублювання функцій штатними підрозділами, невизначеності і інші ознаки неоптимальних процесів. При моделюванні проводиться прив'язка процесу до стратегічних цілей, на які орієнтований процес. При цьому можна ввести систему кількісної оцінки ефективності процесу, що дозволить завжди бачити чітку картину діяльності підприємства та ідентифікувати проблеми в досягненні цілей на ранніх стадіях. Для вирішення цього завдання необхідно в обов'язковому порядку застосування засобів автоматизації. Автоматизація дасть можливість учасникам процесу «бачити» його структуру і вплив на діяльність компанії. Підрозділи стають компактними, самодостатніми, відповідальними, діяльними і, як наслідок, ефективними. Це не дозволить розширюватись підприємству в структурному дереві компанії і позбавить від з'ясувань, на якій ділянці конвеєра застрягло виконання рішення. Таким чином, відбувається так зване горизонтальне стиснення компанії.

Крім того, за рахунок системного погляду на діяльність компанії, з'явиться можливість розприділити багато процесів, що не дасть паралізувати всю роботу в разі проблем на якомусь з елементів процесу.

Необхідно системне бізнес-рішення, яке визначатиме стратегічні цілі компанії та чіткі дії по їх досягненню, побудова збалансованої системи повноважень і відповідальності. Ось тільки при такому комплексному підході можлива оптимальна побудова регламентованої й автоматизованої процесної структури.

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні об'єктивних причин, які вказують та обґрунтовують необхідність переходу до застосування та впровадження якісної моделі управління підприємством.

Результатом дослідження даної статті є розгляд функціонування організації сучасного виробничого процесу підприємства на якісному рівні як сукупності окремо діючих взаємозв'язаних бізнес-процесів, визначення та групування методів їх удосконалення та своєчасного впровадження в залежності від зміни умов виробничих відносин і зовнішнього середовища.

Література:

 

  1. Командровська В.Є Бізнес-процеси підприємства: сутність та методи удосконалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_30/Moroz.pdf

  2. Ойхман Е.Г., Попов Э.М. Реінжинірінг бизнеса: реінжинірінг организации и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997. –345 с.

  3. Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация-М.:РИА»Стандарты и качество», 2007.- 240с.

  4. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реінжинірінгу бизнес-процессов: Пер. с англ.- М.:ЮНИТИ, 1997. – 125 с.

  5. Хаммер М. Реінжинірінг корпорации: Манифест революции в бизнесе/ Майкл Хаммер, Джеймс Чампи; пер. с англ. Ю.Е.Корнилович. - М,: Манн, Иванов и Фербер, 2006. - 287с.

Науковий керівник: кандидат економічних наук,

доцент Луценко Ірина Сергіївна

НТУУ «Київський політехнічний інститут» студентка факультету менеджменту та маркетингу, VI курс

Лузан Ірина Вікторівна