Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ОСВІТА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ 1920 – 1930-Х РОКІВ В НОВІТНІХ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автор: 
Аліна Кузьменко (Переяслав-Хмельницький)

 

Сучасний історіографічний стан вивчення освіти національних меншин України у 1920-і – 1930-ті роки пов’язаний з кардинальними змінами, які відбулися на початку 1990-х років. Вони привели до розпаду СРСР і утворення незалежної Української держави, в цей час відбувається активне переосмислення історії 1920 – 1930-х років, а також історичних знань, питання історіографії освіти національних меншин виходять на якісний, новий рівень в новітніх наукових дослідженнях. Вітчизняні історики відмовилися від панівних в радянській історичній науці схвальних соціалістичних концепцій і усталених раніше традицій у висвітленні історичного минулого України радянської доби [39, ст.116].

Питання культурно-освітнього становлення національних меншин у міжвоєнний період привертає увагу багатьох сучасних вчених О. Бистрицької, О. Войналович, С. Очеретянко, Н. Бакуліна, О.Божко, І.Дерев'янка, Є. Євтух, В. Кайгер [3, 8, 27, 1, 4, 9, 10, 15]. Серед праць дослідників, у яких на основі широкого конкретно-історичного матеріалу висвітлюються різні аспекти культурно-освітнього розвитку національних меншин України 1920 – 1930-х років, варто назвати публікації Ситнікова О.П., Васильчука В.М., Костюшка І.І., Кручека О.А., Ващенка І.М, Мельник Н., Войналовича О.І., Бистрицької О.Б., Потапової Л.В., Рудніцької Н.В., Свистович С. М [39, 5, 20, 21, 6, 22, 8, 3, 29, 33, 37]. Зокрема, І.М. Ващенко аналізує історіографію історії польської національної меншини в УСРР 1920-30-х рр. [6]. Робота О.Я. Калакури присвячена українській полонії у 1917-1939 рр. [16]. Питання польської національної меншини в Україні у 20 - 30-х рр. ХХ ст. також висвітлюється в дослідженнях Т.І. Єременко [11, 12, 13], Л.Д. Якубової [42, 43, 44, 45,46], Б.В. Чирка [40]. Політичний аспект українсько-польських відносин 1918-1921 рр., які мали вплив на розвиток польської меншини, показано в дисертації І.П. Дерев'янко [9], О.І. Жуковський дослідив становище національних меншин Правобережної України у 1920-х рр. [14]. Організаційна структура проаналізованих робіт, тобто проблемно-тематичний зріз, має однотипний вигляд: соціально-економічний аспект розвитку та культурно-освітній рівень. Поза увагою дослідників залишається повсякденне життя та національно-культурний розвиток, освітні проблеми.

Активно досліджується історія становлення і функціонування єврейських освітньо-культурних осередків в Україні 1920-30-х рр. Так, у 2006 р. з'явилася монографія В.С. Орлянського про соціально-політичний розвиток єврейської громади в Україні 1920-30-х рр. [26], яка висвітлює особливості здійснення політики коренізаціі єврейського населення

Зокрема, предметом наукового дослідження Л. Якубової є різні аспекти національної політики радянської влади у 1920-х – 1930-х рр: створення та організаційна діяльність радянських органів влади, що відповідали за національну політику, національно-культурне життя національних меншин у міжвоєнний період, питання мови, освіти та соціально-економічного становища. У своїх наукових роботах Л. Д. Якубова відзначає, що політика коренізації була покликана стати основою гармонізації міжетнічних взаємин та виходу країни із загальної кризи. Але обмеження її лише національно-мовним аспектом, ігнорування, а пізніше боротьба проти складових національної культури (етнічного менталітету та побуту), створення альтернативної традиційній – комуністичної – духовної культури, фактично означало її асиміляторську суть, що спричиняла денаціоналізацію представників національних меншин [44].

У серії наукових робіт Г. Г. Єфіменко досліджує трансформацію національної політики радянської влади у 1932-1938-х р. Автор переконливо доводить, що з 1933 роком пов’язано згортання не коренізації, а передусім українізації, вказує на особливості культурно-освітнього розвитку національних меншин України в 1920 – 1930-ті роки [11].

В останні два десятиліття вийшло в світ надзвичайно багато наукових праць, присвячених освіті євреїв у 1920-х – 1930-х рр. Серед узагальнюючих праць, що стосуються всієї України слід назвати праці О. Бернштейна та В. Орлянського [2, 26]. Ґрунтовно висвітлено становище єврейської національної меншини у монографії О. Козерода [19].

Проблемам освіти польської меншини у досліджуваний період присвячені роботи І. Ващенка, Т. Єременка, В. Сергійчука, О. Калакури та інших [6, 11, 34, 16, 17]. У 1930-х рр. польська національна меншина зазнала переслідувань з боку радянської влади. Ця тема знайшла своє відображення у публікаціях І. Ващенко. У монографії О. Калакури «Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті» у роботі відображено деякі аспекти функціонування освітньої мережі національних меншин України, а також подано статистичні дані щодо шкіл для нацменшин [16].

Особливостями впровадження політики коренізації серед німецької меншини присвятили свої роботи М. Козирєва, В. Васильчук, В. Сиволапов, Б. Чирко, М. Панчук , [18 ,5, 38, 40, 28]. Ряд публікацій, присвячених етнічним німцям в Україні, здійснив В. І. Сергійчук. Зокрема, в брошурі «Німці в Україні», він звертається до історії заселення німцями нинішньої території України, починаючи із Х ст. Багато уваги Сергійчук В. І. приділяє розкриттю політики радянської держави по відношенню до німецького населення, особливо, після приходу в Німеччині до влади фашистів. Підкреслює, що німці почали розглядатися як потенційні вороги. Зрештою, внаслідок репресій та переселень у віддалені райони СРСР, німецькі колонії перестали існувати. Однак, автор, у своєму дослідженні приділяє увагу, переважно, південним районам України, де були сформовані німецькі колонії, освітні проблеми не розкриваються [34,35,36].

Численні наукові дослідження, присвячені проблематиці різноманітних аспектів культурного життя національних меншин в Україні у 1920-х – 1930-х рр., зумовили появу ряду праць, що узагальнюють напрацювання вчених з історіографічної точки зору. Передусім це історіографічний нарис О. Рафальського, що підсумовує розвиток наукової думки на тему національних меншин у ХХ ст. [30, 31, 32]. Автор відзначає важливість історіографічного розгляду даної проблеми у зв’язку із тим, «що вона тривалий час висвітлювалася не об’єктивно, багато її аспектів замовчувались фальсифікувались, подавались у спотвореному вигляді». Доповнюють історіографічні дослідження на тему національних меншин у 1920-х – 1930-х роках роботи Г. Васильчука, І. Ващенка, Р. Шарібжанова , В. Нікольського [5, 6, 41, 23, 23, 25].

Таким чином, проаналізувавши праці сучасних дослідників, слід відзначити, що з проголошенням незалежності України, демократизацією суспільних відносин розширенням доступу до архівних джерел наукова проблематика значно розширилась, а процес сучасного переосмислення історії освіти національних меншин України в 1920 – 1930-ті роки охоплює найрізноманітніші аспекти. Потрібно відзначити, що проблеми освіти меншин висвітлювалися науковцями на сторінках колективних та індивідуальних монографій, у дисертаційних роботах та наукових статтях. Разом з тим, встановлено, що наявні роботи не підлягали спеціальному історіографічному аналізу. До цього часу не вийшло з цієї проблеми окремого, комплексного історіографічного дослідження., тема потребуює подальшої розробки та вдосконалення.

 

Література:

 1. Бакуліна Н. В. Єврейська освіта в Україні: проблеми, тенденції розвиток / Н. В. Бакуліна. //Відродження – 1999 – № 6. – С. 27-34;

 2. Бернштейн О. Євреї в Україні / О. Бернштейн //Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – К.: Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2001. – С. 247-273;

 3. Бистрицька О. Б. Розвиток системи освіти національних меншин в Україні у 1917 – 1939 рр.: дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 / Бистрицька Олена Борисівна. – Харків, 1998. – 210 с;

 4. Божко О. Мережа єврейських закладів освіти, культури та науки в системі Народного комісаріату освіти УРСР в 1920-ті рр. / О. Божко // Єврейська історія та культура в Україні. Матеріали конференції: 22-23 листопада 1993 р. – К., 1994. – С. 28-33;

 5. Васильчук Г. М. Історія національних меншин Радянської України 1920-х – 1930-х років: історіографічні нотатки / Г. М. Васильчук // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2 – С. 213-223.

 6. Ващенко І. М. Історіографія історії польської національної меншини УРСР 1920-1930-х років: дис. … канд. істор. наук: 07.00.02 / Ващенко Іван Михайлович. – К., 2006. – 240 с.

 7. Вітринська О. Юдейські заклади освіти в контексті радянської політики боротьби з релігією в 1920–30-х роках в Україні / О. Вітринська // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2007. – № 16. – С. 129-141.

 8. Войналович О. О. Становлення і розвиток загальноосвітньої школи для національних меншин в Україні (1917 – 1938 рр.): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Войналович Олександра Олександрівна. – К., 1993. – 212 с.;

 9. Дерев'янко І.П. Українсько-польські відносини 1918-1921 рр.: політичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І.П. Дерев'янко.— К., 2004.— 18 с.

 10. Євтух Є. Б., Чирко Б. В. Німці в Україні (1920-і – 1990-і роки) / Є. Б. Євтух, Б. В. Чирко. – К.: Інтел, 1994. – 185 с.;

 11. Єременко Т. І. Польська національна меншина в Україні в 20 – 30-ті рр. ХХ століття / Т. І. Єременко // Історичні зошити. – К.: НАНУ, Інститут Історії України, 1994. – 74 с.;

 12. Єфіменко Г. Г.  Зміни в національній політиці ЦК ВКП(б) в Україні (1932-1938) (1) / Г. Г. Єфіменко // Український історичний журнал. – 2000. – № 2. – С. 82-93;

 13. Єфіменко Г. Національно-культурна політика ВКП (б) щодо радянської України (1932-1938) / Г. Єфіменко – К.: Інститут Історії України, 2001. – 304 с.

 14. Жуковський О. І. Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Жуковський Олександр Іванович. – Чернівці, 2006. – 254 с.

 15. Кайгер В. Національні репресії часів СРСР та етнічна самосвідомість німців України / В. Кайгер // Соціальна психологія. – 2005. – № 3 – C. 52-58;

 16. Калакура О. Я. Українська полонія в 1917-1939 роках: дис. … канд. іст. наук: 07.00.05 / Калакура Олег Ярославович – К., 1995. – 219 с.;

 17. Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. Монографія / О. Калакура – К.: Знання України, 2007. – 508с.

 18. Козирева М. Е. Особливості впровадження політики коренізації в німецьких районах України в 20 – 30 рр. ХХ століття / М. Е. Козирева // Вопросы германской истории. Германия и народы: проблемы межэтнических контактов и государственныхв заимоотношений. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – Т.1. – С. 136-142;

 19. Козерод О. Евреи Украины в период новой экономической политики / О. Козерод – К., 2002. – 272 с.

 20. Костюшко И.И. Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы) / И.И. Костюшко.— М. : Ин-т славяноведения РАН, 2001.— 222 с.

 21. Кручек О.А. Становлення державної політики в УСРР у галузі національної культури (1920-1923 рр.). – К., 1996. – 49 с.

 22. Мельник Н. Деякі аспекти культурно-освітнього життя болгарської меншини в 20 – 30-ті роки / Н. Мельник //Посвіт. – 1996. – №3 – С. 7-10

 23. Нікольський В. М. Статистика політичних репресій 1937 р. в Українській РСР / В. М. Нікольський // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2000. – № 2/4. – С. 103-112.;

 24. Нікольський В. М. Національні аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні / В. М. Нікольський // Український історичний журнал. – 2001. – № 2. – С.74-89.;

 25. Нікольський В. М. Соціальний склад репресованих в Україні у 1937 році / В. М. Нікольський // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С.141-162.; Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження / В. М. Нікольський – Донецьк: 2003. – 624 с.;

 26. Орлянський В. С. Євреї України в 20-30-ті рр. ХХ ст.: соціально-політичний аспект / В. С. Орлянський. – Запоріжжя: ЗДГУ, 2000.– 252

 27. Очеретянко С. І. Німецька національна освіта в Україні (20 – 30-ті роки ХХ ст.): дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 / Очеретянко Світлана Іванівна. – Харків, 2003. – 221 с

 28. Панчук М., Польовий П. Під пресом тоталітарного режиму. Німці України в радянський період/ М. Панчук, П. Польовий // Політика і час. – 1992. – №  9-10. – С. 61-66;

 29. Потапова Л.В. Розвиток національної школи в Україні(1917-1933): Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – Київський держ. лінгвістичний ун-т./ Л.В.Потапова – К., 1998. – 153 с.

 30. Рафальський О. Процеси культурної самоорганізації національних меншин в Україні (проблеми і перспективи) / О. Рафальський // Сучасність. – 2001. – 3 березня. – С. 145 – 153;

 31. Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис / О. Рафальський. – К.: Полюс, 2000. – 447 с.

 32. Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис / О. Рафальський. – К.: Полюс, 2000. – С. 118.

 33. Рудницька Н.В. Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у XIX – на початку XX століття: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01./ Н.В.Рудницька – К., 2002. – 261 с.

 34. Сергійчук В. Польська етнічна меншина України / В. Сергійчук //Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність – К.: Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2001. – С. 274-293.

 35. Сергійчук В. Німці в Україні / В. Сергійчук //Серія „Бібліотека українця”. – 1994. – № 5-3. – 64 с; Сергійчук В. Геноцид національних меншин у радянській Україні в 20-80 рр. ХХ ст. / В. Сергійчук //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : українознавство. – 2001. – Вип. 5. – С. 56-59.;

 36. Сергійчук В. Геноцид національних меншин у радянській Україні в 20-80 рр. ХХ ст. / В. Сергійчук // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Вісник. Українознавство. – 2001. – Вип.5. – С.56.

 37. Свистович С. М. Система радянських громадських об‘єднань української СРР у 20-30 роки ХХ століття / С. М. Свистович //Проблеми історії України: факти. Судження, пошуки. – 2007. – № 16. – С. 16-26.

 38. Сиволапов В. О. Радянізація німецьких колоній в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Сиволапов Василь Олексійович. – Луганськ, 2007. – 210 с.

 39. Ситніков О.П. Освіта в Українській СРР (1920-і роки): історіографія: Дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди / Олександр Пантелійович Ситніков — Переяслав-Хмельницький, 2003. — 188 с.

 40. Чирко Б. Німці – „шкідницька нація”? / Б. Чирко // Всесвіт. – 1994. – № 10. – С.160-172.;

 41. Шарібжанов Р. В. Національні меншини Харкова в 20-30-ті рр. ХХ ст.: дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 / Шарібжанов Рінат Вялійович. – Х., 2007. – 211 с.

 42. Якубова Л. Центральна комісія національних меншин ЦКМН при ВУЦВК та її місцеві органи. 1924-1934 рр. / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2005. – № 14. – С. 329-365;

 43. Якубова Л. Д. Діяльність відділу національних меншин НКВС УССР (1921-1924 рр.) / Л. Д. Якубова // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. –С. 173-186;

 44. Якубова Л. Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20-30-ті роки): коренізація і денаціоналізація / Л. Д. Якубова // Український історичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 41-55;

 45. Якубова Л. Д. Тенденції етнокультурного життя УСРР у контексті коренізації (1924-1935 рр.) / Л. Д. Якубова // Український історичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 74-88.

 46. Якубова Л. Д. Соціально-економічне становище етнічних меншин в УСРР (20-ті — початок 30-х років ХХ ст.) / Л.Д.Якубова.— К. : Ін-т історії України НАНУ, 2004.— 455 с.