Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ОДДИЙ ДАСТАРБОШ –TANACETUM VULGARE L. ЎСИМЛИГИНИ ТОШКЕНТ ШАРОИТИДА ЎСТИРИШ

Автор: 
Бахтиёр Бадалов, Мавлюда Юлчиева, Абдугаффор Жабборов, Эльвира Латипова (Ташкент, Узбекистан)

Ишнинг мақсади. Маълумки, ҳозирда аҳолининг доривор ўсимликларга бўлган талаби кун сайин ортиб бориши билан, доривор ўсимликларнинг табиатдаги табиий заҳиралари камайиб, уларнинг тарқалиш ареаллари кескин қисқариб бормоқда. Шу сабабли табиатда турлари камайиб бораётган, доривор хусусиятга эга бўлган ўсимликларни интродукция қилиш, ўрганиш, кўпайтириш, экиб ўстириш ва хом-ашёсидан оқилона фойдаланиш ҳамда муҳофаза қилиш ҳозирги даврнинг долзарб муаммоларидандир.

Адабиётлардан маълум бўлишича Tanacetum vulgare L. доривор ўсимлик сифатида халқ табобатида бир қанча касалликларни даволашда қадимдан ишлатиб келинади. Халқ табобатида оддий дастарбошнинг саватча тўпгуллари кукун қилиб ёки улардан дамлама тайёрлаб, меъда ичак касалликларида (гастритлар, энтеритлар, колитларда) ел ва ўт ҳайдайдиган, шунингдек гижжаларга қарши восита сифатида ишлатилган. Қовуқ, жигар, буйрак касалликлари, подагра, ривматизм, бош оғриғи, аёлларда қон кетиш цикли бузилганда, ҳароратни туширишда, асаб касалликлари, шамоллаш касалликларини даволашда ҳам улардан фойдаланилган [4, с. 158].

Илмий тиббиётда оддий дастарбош тўпгуллари меъда-ичак касалликлари, аскаридоз, лямблиоз, гепатит, холецистит, ўт-тош касалликларида қўлланилади.

Саватча тўпгуллардан олинган танацин препарати замонавий тиббиётда ўт ҳайдовчи восита сифатида ишлатилади. Оддий дастарбош таркибидаги эфир мойи гижжалар ва ҳашаротлар (куя, бурга, пашша)га қарши таъсир кўрсатиш хусусиятига ҳам эга [5, б.44].

Оддий дастарбош тўпгулларидан тайёрланган дамламадан ичиб турилса меъда ва ўн икки бармоқ яраси эт олиб битиб кетади. Ўсимлик ўти ва тўпгулларида ошловчи моддалар борлиги туфайли, бу ўсимлик яллиғланишга даво қилишда фойдаланилади [3, с.189].

Юқорида баён этилган  маълумотларни эътиборга олиб, оддий дастарбош ўсимлигини интродукция шароитида уруғидан ва кўчатдан кўпайтиришни мақсад қилиб қўйилди. 

Тадқиқот услублари. Оддий дастарбош ўсимлиги уруғларининг унувчанлигини аниқлаш учун ГОСТ 203666 ва М. К.Фирсова усулидан фойдаланилади [2, с. 97]. Ўсимликнинг биоморфологик хусусиятлари Т.А.Работнов, И.Г.Серебряков тавсия этган услублар билан ўрганилади [1. б.210]. Оддий дастарбош–Tanacetum vulgare L.  интродукция шароитига мослашиш ҳусусиятларини аниқлаш учун ўсимлик уруғи ва кўчатларидан фойдаланилди. Тадқиқотлар Тошкент фармацевтика институти доривор ўсимликлар ўстириш майдончасида олиб борилди.

Натижалар. Оддий дастарбош экиладиган ерлар кузда 25-28 см чуқурликда чопиб қўйилди. Экишдан олдин ер  текисланди ва бегона ўт қолдиқларидан тозаланди. Оддий дастарбош ўсимлигини тупроққа экишдан олдин унинг уруғини унувчанлигини хона шароитида кузатилди. Уруғларнинг хона шароитида унувчанлиги учун қулай ҳарорат 20-240 С бўлиб,  ҳароратнинг бу даражасида уруғлар 15-17 кун ичида 85-90% униб чиқди. Асосий уруғлар (60-70%) ундиришга қўйилгандан кейин 5-6 кунда униб чиққанлиги аниқланди. Ўсимлик уруғлари  майда бўлганлиги сабабли бир текис экилиши учун чириган гўнг ёки қумга аралаштириб экилади. Уруғлар 0.5 см чуқурликда экилди. 

Март ойининг охирида экилган уруғлар 10-12 кунда униб чиқди. Майсаларнинг ўсиши дастлабки кунларда жуда секин, кунлар исиши билан бироз жадаллаша борди.  Майсалар 3-4 чин барг чиқаргач уларни бегона ўтлардан тозалаб, қатор оралари юмшатилди.  Майсаларни яхши ривожланиши учун ҳар бир уяда 1-2 та ўсимлик кўчати қолдириб ягана қилинди. Уларнинг оралари 10-12 см дан кам бўлмаслиги керак. Апрель ойининг охирига бориб ўсимликлардаги барглар сони 6-7 та бўлиб, уларнинг узунлиги 9 см ни, барг банди эса 2-3 см ни ташкил қилади. Май ойида баргларнинг сони 8-10 та, уларнинг узунлиги 10-12 см га, барг банди 4-5 см га етди. Июнь ойида ўсимлик жадал ўсди ва барг сони 11-13, барглар узунлиги 14 см, барг банди 5-6 см га ўсганлиги кузатилди. Июль ойида ўсимликларда бу кўрсаткичлар мувофиқ ҳолда 12, 15, 7 см ни ташкил этди. Вегетация охирида эса барглар сони 13-17 та, баргларнинг узунлиги 18 см, барг банди 8 см га ўсганлиги кузатилди.

Дастлабки вегетация йилида ўсимликларда тўп барглар ҳосил бўлиб, генератив аъзолар шаклланмайди. Иккинчи вегетация йилида ўсимликлар майдонда зичлашганлиги сабабли ўсимлик ниҳоллари ораларини сийраклаштириш ва бошқа майдонларга экиб плантациялар ҳосил қилиш мумкин.

Оддий дастарбош  ўсимлигининг кўчатларини март ойининг 2- декадасида агротехник қоидаларга амал қилиб, тупроққа кўчатлар 10-12 см оралиқда экилди.  Март ойининг 3- декадасида кўчатларни ўсиши кузатилмади.  Апрель ойининг 1- декадасида кўчатларнинг баландлиги 3 см, барглар сони 4 та, узунлиги 5 см, барг банди 3 см ни ташкил қилди. Май ойининг  2- декадасида ўсимликларнинг баландлиги 45 см, барглар сони 11 та,  баргларининг узунлиги 18 см, барг банди 5 см ни ташкил  қилди. Июнь ойида ўсимликнинг асосий поясининг узунлиги 65 см, баргларининг сони 18 та, узунлиги 20 см, банди 5 см га етганлиги кузатилди. Июль ойида ўсимликнинг асосий поясининг узунлиги 87 см, банди 6,5 см га етди. Оддий дастарбошнинг ғунчалаш фазаси июль ойининг охирги декадасида, гуллаш фазаси августь ойида бошланди ва вегетация охиригача давом этади. Вегетация йилининг октябрида оддий дастарбошнинг уруғи пишиб етилганлиги кузатилади. Вегетация охирида асосий поялар 95 см, улардаги барглар сони 21 та, узунлиги 24 см, банди 7 см ни ташкил этди.

Хулоса. Оддий дастарбош кўп йиллик ўсимлик бўлгани учун уни эрта баҳорда ва кузда уруғи ва илдизпоясидан экиб кўпайтирш мумкин. Ўсимлик  республикамиздаги барча суғориладиган  тупроқларда яхши ўсади. Ўсимликларни вегетатив йўл билан кўпайтириш кенг майдонларда плантациялар ташкил этишга ёрдам беради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Серебряков И.Г. // Морфология вегетативных органов высших растений. –М.: Колос, 1952. –321 с.

2. Фирсова М. К  Семенной контрол.  - М.: Колос, 1969. – 295 с.

3. Ковалёва Н.Г  Лечение растениями.  - М.: Медицина, 1972. –350 с.

4. Алтымышев А. Лекарственые богатства Киргизии.  – Фрунзе:  Киргизистан. 1976. –350 с..

5. Каримов В, Шомахмудов А.  Халқ табобати ва замонавий илмий тибда

қўлланиладиган  шифобахш ўсимликлар. – Т.: Ибн Сино, 1993й. 318 б.

 

Научный руководитель:

 

Юлчиева Мавлуда Тургунбоевна.