Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Автор: 
Вадим Саулко (Переяслав-Хмельницький)

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок із важливими науковими і практичними завданнями. Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв'язків між усіма господарюючими суб'єктами зростає ймовірність виникнення непередбачуваних ускладнень, підвищується ступінь ризику на усіх рівнях. Підприємець у ринкових умовах ризикує втратити свій капітал, може спричинити своєю необачною поведінкою втрати капіталу у своїх постачальників, споживачів або посередників. Працівник в умовах ринку може втратити роботу, здоров'я, працездатність, свої заощадження, майно. Одні втрачають годувальника, комусь не повертають кредит, хтось потерпає від зміни курсу валюти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дану проблематику досліджували Ротова Т.А., Руденко Л.С., Говорушко Т.А., Ротова Т.А., Руденко Л.С., Базидевич В.Д., Базидевич К.С., Заруба О. Д., Осадець С.С., Тачанкова О.О., Актюк Т.М., але існує подальша необхідність розгляду деяких питань щодо ролі страхування життя для розвитку держави.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні страхування життя складає найменшу частину ринку страхових послуг - 0,5% від загального обсягу страхових платежів, хоча в країнах з розвинутою економікою воно досягає 50-60%[1]. Страхування життя в усьому світі - один з найбільш ефективних інструментів вирішення соціальних проблем. У багатьох країнах уже давно склалася система взаємодоповнюючого соціального захисту населення: державне соціальне забезпечення, групове страхування співробітників підприємств, індивідуальне страхування. Страхові виплати по договорах страхування життя і пенсійного страхування в багатьох країнах світу складають основну частину валового доходу населення пенсійного віку. На частку довгострокових видів страхування в західних країнах припадає 35-78% загального обсягу страхових внесків. В Україні ж цей показник складає 0,52%. Крім вирішення соціальних проблем, довгострокове страхування життя є могутнім джерелом інвестицій в економіку, оскільки воно дозволяє акумулювати значні фінансові ресурси населення, що, на відміну від банківських ресурсів, носять довгостроковий характер. У європейських країнах частка страхових платежів по довгостроковому страхуванню життя досягає 6-10 відсотків ВВП. Щорічно питома частка страхових платежів і кількість укладених договорів зі страхування життя в загальній структурі страхових платежів на ринку страхування в Україні зменшується. Починаючи з 1995 року стрімко падає абсолютна величина страхових платежів по страхуванню життя[2]. Стан ринку страхування життя в Україні практики оцінюють як депресивну стагнацію. Страхування життя має на українському ринку страхових послуг найменшу частку — 0,66%, а в розвинених країнах — 30 — 40%.

Висновки. Щоб страхування життя в Україні отримало додатковий імпульс розвитку, необхідно дозволити страховим компаніям укладати договори страхування у вільно конвертованій валюті, що забезпечило б надійніше зберігання коштів страхувальників і дозволило б виплачувати гарантований інвестиційний дохід. Необхідно також удосконалити методику формування резервів зі страхування життя, запровадити податкові пільги для страхових компаній при інвестуванні коштів страхувальників, що дозволило б пропонувати останнім більш привабливі програми нагромадження капіталу[3].

Література

  1. Временко О. В. Результаты социологического опроса в г. Харькове / О. В. Временко // Страхова справа. – 2001. - № 3(3).
  2. Стаховський Д. Ринок страхування життя: проблеми залишаються / Д. Стаховський // Галицькі контракти. – 2003. - № 5.
  3. [Електронний ресурс] – Режим доступу:www.taslife.com.ua