Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ОСНОВНІ СУПЕРЕЧНОСТІ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор: 
В’ячеслав Різник (Переяслав-Хмельницький)

Сучасна вища освіта повинна ставити за мету формувати конкурентоспроможного фахівця – особистість, котра здатна працювати в умовах ринкової економіки.

Відомо, що перспективи розвитку світової освіти пов’язані з переходом від «освіти на все життя» до освіти «через все життя», тобто з перетворенням самоосвіти на одну з фундаментальних характеристик особистості. Отже вагомішими стають, зокрема, такі функції вищої педагогічної школи, які спрямовані на стимулювання інтересів і потреб особистості у поповненні, удосконаленні протягом всього життя особистісно-професійно значущих знань, умінь і навичок [2; с.74].

На якість професійної підготовки майбутніх фахівців суттєво впливає низка протиріч. Серед них найбільш значущими є суперечності:

 • між необхідністю інтеграції всіх предметів відносно кінцевих цілей навчально-виховного процесу у вузі та диференціацією їхньої реалізації;
 • між абстрактністю кожної окремої дисципліни й конкретністю завдань професійної діяльності спеціаліста, у вирішенні яких йому необхідно комплексно враховувати відомості з різних дисциплін;
 • між індивідуальним характером засвоєння навчального матеріалу й колективним характером діяльності різних спеціалістів у процесі вирішення спільного завдання в реальній ситуації;
 • між теоретичними, знаково-графічними формами реалізації змісту навчального матеріалу та предметно-практичним характером діяльності майбутнього спеціаліста [3; с. 6].


Л.Дмитрієва і Н.Кічук виділяють два основні протиріччя, що укорінилися у вузівській підготовці, а саме:

 • між можливостями цього етапу підготовки фахівців, готовністю студентів до творчої діяльності і недостатньою професійно-педагогічною спрямованістю вузівського навчально-виховного процесу;
 • між індивідуальною обумовленістю становлення творчої особистості майбутнього фахівця і домінуючою у вузі орієнтацією на «середнього» студента [2; с. 74].


На думку І.Демури, нині загострилися суперечності між:

 • рівнем підготовки випускників економічних напрямів підготовки у ВНЗ і сучасними вимогами до них з боку роботодавців;
 • необхідністю застосування знань для досягнення максимального професійного результату й обмеженими здібностями особистості у їх сприйнятті;
 • завданнями професійної діяльності та характером навчально-пізнавального процесу;
 • індивідуальними відмінностями студентів (інтелектуальними і психологічними) і масовістю підготовки фахівців економічного профілю [1; с.86].


Потребує швидкого розв’язання суперечність між вимогами, що зростають, до якості професійної підготовки економістів і можливостями професорсько-викладацького складу управляти цим процесом. Залишається актуальним питання про можливості та здібності науково-педагогічних працівників сприймати нові підходи при підготовці студентів економічних спеціальностей. Педагогічне формування професійних компетентностей студентів економічних напрямів підготовки у ВНЗ сучасними інформаційними засобами може сприяти становленню готовності до самостійної діяльності у професійній сфері, що виражається в умінні вирішувати професійні завдання відповідно до запитів суспільства і вимог, що пред’являються до економістів в умовах ринкових відносин. Разом із тим, відсутність системи професійної підготовки студентів економічних напрямів підготовки у ВНЗ, що враховує як загальні, так і специфічні особливості представників цієї професії, знижує їх конкурентоспроможність, яка може бути представлена професійною компетентністю [1; с.86].

Розв’язання суперечностей між вимогами до майбутніх фахівців у галузі економіки й рівнями їхньої професійної кваліфікації можливе за двома основними напрямами: 1-й – розроблення національних стандартів економічної освіти, рівнів професійної компетентності майбутнього фахівця-економіста (з урахуванням світових тенденцій); 2-й – удосконалення процесу реалізації економічної освіти (змісту економічних дисциплін і застосування інтенсивних навчальних технологій, які базуються на принципах і методах активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів).

Література:

 1. Демура І. Професійна компетентність студентів вищих навчальних закладів економічного профілю як педагогічна проблема / І.Демура // Науково-методичний журнал [за ред. Н.Г.Ничкало]. – Львів. – 2007 – № 3. – С. 80-88.
 2. Дмитрієва Л.П. Професійна підготовка вчителя як педагогічна проблема / Л.П.Дмитрієва, Н.В.Кічук // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного університету. – Ізмаїл, 2006. – № 9. – С. 74.
 3. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: [навч. посіб.] / Галина Олександрівна Ковальчук. – [2-ге вид., доп]. – К. : КНЕУ, 2005. – 298 с.